Tips & FAQ

På den här sidan har vi samlat tips och information som kan vara till hjälp.

Image
Vad är en utbildningsplan och vad säger den?

För varje program ska det finnas en utbildningsplan som ska innehålla de kurser som ingår, kraven på olika behörigheter och de föreskrifter som behövs (6 kap. 17 § HF). Enligt LiU ska den även innehålla det huvudsakliga upplägget av programmet, när den träder i kraft och övergångsbestämmelser vid ändring av utbildningsplan.

Mer info finns i Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet 1.3 Utbildningsprogram och utbildningsplan.

Vad säger en kursplan?

För en kurs ska det finnas en kursplan (6 kap. 14 § HF).I kursplanen ska följande anges; kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs (6 kap. 15 § HF). LiU har lokala regler för att komplettera högskoleförordningen. Dessa är:

det huvudsakliga innehållet
om kursen är uppdelad i olika delar och de regler som gäller samt regler för slutbetyg
vilka moment som är obligatoriska och om det är möjligt att ersätta dessa med annat moment
bestämmelser om anpassad eller alternativ examination för studenter med dokumenterad funktionsnedsättning
vilka betygsskalor som ska tillämpas och i vilka delar av kursen• om antalet examinations- eller VFU-tillfällen för att nå godkänt är begränsade
bestämmelser om betygsättning på inte helt genomgången VFU
om kursen examineras på annat språk än svenska
om det finns möjlighet till plussning, göra en ny examination trots godkänt resultat
när ändringar i kursplanen träder ikraft• övergångsbestämmelser om så behövs. 

Mer info finns i Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet 1.2 Kurs och kursplan.

Hur många schemalagda timmar får man i veckan?

Utbildningen bör planeras så att en heltidsstuderandes arbetsinsats motsvarar i genomsnitt ca 40 timmar per vecka. All undervisning och ordinarie examination ska ske under kursens gång. Läsåret (ett normalstudieår) omfattar 40 veckor och indelas i en höst-respektive vårtermin om vardera 20 veckor.

Mer info finns i Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet 1.1 Omfattning av utbildning.

Hur många examinationstillfällen har jag?

Om en högskola väljer att begränsa antalet tillfällen som en student har på sig för att uppnå godkänt, ska det vara minst fem. Gäller det VFU, ska det begränsas till minst två tillfällen (6 kap. 21 § HF). Enligt LiUs regelverk ska begränsningar ske restriktivt.

Om en högskola väljer att begränsa antalet tillfällen som en student har på sig för att uppnå godkänt, ska det vara minst fem. Gäller det VFU, ska det begränsas till minst två tillfällen (6 kap. 21 § HF). Enligt LiUs regelverk ska begränsningar ske restriktivt.
Det bör erbjudas minst två examinationstillfällen inom ett år från det ordinarie examinationstillfället. Avvikelser från detta ska stå i kursplanen. Mer info finns i Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet 2.2.6 Begränsnings av antal examinationstillfällen på en och samma kurs och 2.4.4 Antal examinationstillfällen per kurstillfälle.
För VFU på utbildningsvetenskap erbjuds tre tillfällen för att nå godkänt resultat. Begränsningen ska framgå i respektive kursplan.

Mer info finns i Kompletterade anvisningar rörande examination inom Utbildningsvetenskap 4. Examinationstillfällen.

Vad räknas som ett examinationstillfälle?

Ett tillfälle räknas som förbrukat om studenten formellt blivit underkänd på examinationen eller om studenten medverkat på examinationen utan att redovisa resultat. Frånvaro från anmält examinationstillfälle räknas inte som förbrukat.

Mer info finns i Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet 2.2.6.1 Förbrukat examinationstillfälle.

Hur lång tid innan ska jag få reda på examinationstillfället?

Ordinarie examinationstillfälle bör finnas tillgängliga två veckor före kursstart.

Mer info finns i Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet 1.4 Information inför och vid kursstart.

När och hur får jag reda på information om examinationen?

Vid kursstart ska studenterna informeras om kursens mål, bedömningskriterier och examinationsformer. För varje kurs ska de det även finnas annan kompletterande kursinformation, t.ex studiehandledning/kursbeskrivning, och den bör vara tillgänglig 2 veckor före kursstart.

Mer info finns i Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet 1.4 Information inför och vid kursstart.

Jag har glömt anmäla mig till tentan men vill tenta, kan jag tenta ändå?

Studenter kan inte garanteras plats på salsskrivning och datortentor om de inte anmält sig innan. Som student kan du gå till tentamenslokalen och vänta till insläpp nummer två, som sker efter 30 minuter. Finns det platser kvar då får du möjlighet att skriva tentamen.

Efter Februari 2021 så kommer möjligheten att komma oanmäld på salstentamen inte längre finnas då ett nytt regelverk träder i kraft.

Mer info finns i Regler för insläpp till salsskrivningar och datortentor.

Får tentan skrivas när som helst?

Examination och obligatoriska moment ska i första hand förläggas till vardagar under dagtid. För vissa typer av kurser, till exempel kvällskurser eller distans-utbildningar, kan examination komma att förläggas på annan tid. Även på grund av resursskäl och schematekniska skäl kan examination och obligatoriska moment komma att förläggas på annan tid. Om examinationer förläggs på annan dag än en vardag ska hänsyn tas till religiösa helgdagar.

Detta gäller inte för VFU som i stället följer det schema som praktikplatsen bestämmer.

Mer info finns i Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet 2.2.8 Tidpunkter för examination och obligatoriska moment.

Vet examinatorn vem som skriver tentan?

LiU ska tillämpa anonym examination vid skriftliga salsskrivningar. Vid andra examinationsformer ska anonym examination tillämpas där det är möjligt utifrån praktiska, ekonomiska och pedagogiska överväganden.LiU ska tillämpa anonym examination vid skriftliga salsskrivningar. Vid andra examinationsformer ska anonym examination tillämpas där det är möjligt utifrån praktiska, ekonomiska och pedagogiska överväganden.

I slutet av examinationsprocessen, innan betygsbeslutet fattas, måste examinator ta del av namnen på provdeltagarna för att kunna upptäcka eventuellt jäv. Jäv ska även prövas i förhållande till eventuella medrättande lärare.

Mer info finns i Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet 2.2.7 Anonym examination.

Vad händer om jag inte har lämnat in hemtentamen i tid?

Examination ska göras under utsatt examinationtid. Vad som gäller förtydligas i studiehandledningen, om det inte görs prata med kursansvarig.

Vad händer om jag har lämnat in en uppsats efter deadline?

Examination ska göras under utsatt examinationtid. Vad som gäller förtydligas i studiehandledningen, om det inte görs prata med kursansvarig.

Vad händer om något händer med min tenta som jag inte rår över?

Om en student inte kan delta i prov på grund av misstag orsakat av LiU eller annan oförutsedd händelse som drabbat universitetet, till exempel brand, elavbrott eller annan extraordinär omständighet (exempelvis att tentamensskrivning kommit bort), ska studenten ha rätt till ett nytt examinationstillfälle. Nytt examinationstillfälle bör genomföras snarast, dock senast tre veckor efter ordinarie examinationstillfälle. Examinator får inte godkänna en student på grund av en sådan oförutsedd händelse eller att studentens examinationsuppgift förkommit.

Mer info finns i Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet 2.3.1 Oförutsedda händelser i samband med examination.

Hur lång tid får det ta för min examination att rättas?

En examinationsuppgift ska vara rättad, betygsatt och attesterad i Ladok senast 15 arbetsdagar från examinationstillfället och mer än 10 arbetsdagar före omexamination. Samma sak gäller för kompletterade uppgifter, då är det 15 arbetsdagar från det datum då kompletteringen senast skulle lämnas in.

Resultaten från examinationen måste nå studenterna innan anmälan för omexamination stänger.

Mer info finns i Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet 2.3.4 Rättningstid.

Vilken feedback har jag rätt till när jag får tillbaka min examination?

Efter ett examinationstillfälle bör examinator genomföra en examinationsgenomgång. Ett alternativ till examinationsgenomgång kan vara att examinator utarbetar och presenterar ett skriftligt lösningsförslag kombinerat med en möjlighet för de studerande att kontakta examinator för kompletterande upplysningar. Om en examinationsgenomgång äger rum meddelas lämpligen tid för denna i samband med examinationstillfället. Examinationsgenomgången bör äga rum minst 10 arbetsdagar före nästa examinationstillfälle.

För examinationsformer där det inte bedöms lämpligt med en examinationsgenomgång eller ett skriftligt lösningsförslag bör studenten få någon annan form av återkoppling på examinationen. 

Mer info finns i Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet 2.3.7 Examinationsgenomgång och skriftligt lösningsförslag.

Får jag som student återkalla en inlämnad tentamen?

En student har inte rätt att återkalla sin inlämnade examinationsuppgift.

Mer info finns i Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet 2.3.3 Återkallelse av inlämnad examinationsuppgift.

Kan jag överklaga ett betygsbeslut?

Nej, studenter kan inte överklaga ett betygsbeslut (12 kap. 2 och 4 §§ HF). Däremot har studenter rätt att begära rättelse eller omprövning (ändring) av ett betygsbeslut. Det finns ingen tidsgräns för när en sådan begäran ska vara inkommen.

Rättelse
Ett betygsbeslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av examinatorn (6 kap. 23 § HF och 36 § förvaltningslagen).

Omprövning/ändring av beslut
Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning ska han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks (6 kap. 24 § HF). 
En myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. Ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part får dock ändras till den enskildes nackdel bara om (…) 3. felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter (37 § förvaltningslagen).

När en student begär rättelse eller omprövning (ändring) av ett betygsbeslut ska begäran alltid besvaras med ett beslut (bifall eller avslag).
Normalt bör ett beslut om rättelse eller omprövning (ändring) av ett betygsbeslut fattas av samma examinator som fattat det första betygsbeslutet. Om detta inte är möjligt får någon annan fatta beslutet. Han eller hon måste dock vara utsedd till examinator på kursen. 
Rättelser och omprövning (ändring) som är till nackdel för en student ska ske med stor försiktighet och endast när det är fråga om uppenbara fall.  Ändring till nackdel för en student kan bli aktuellt om en student har fuskat på ett prov och sker då med stöd av 37 § förvaltningslagen. 
Om en examinator överväger att rätta eller ändra ett beslut till nackdel för en student bör samråd ske med någon på juristenheten. Innan beslutet om rättelse eller omprövning (ändring) fattas ska studenten ges tillfälle att yttra sig.

Ett godkänt betyg kan inte ändras till ett underkänt betyg på studentens begäran. Studenter som vill begära omprövning eller rättelse av ett betygsbeslut bör få information om att de inte bör hämta ut sin examinationsuppgift i original, eftersom det på grund av bevisproblem försvårar bedömningen av om studenten har rätt till ett ändrat betyg eller inte

Mer info finns i Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet 2.4.1 Rättelse och omprövning (ändring) av betygsbeslut.

Hu lång tid innan en omtentamen måste högskolan meddela datum för omtentamen?

För att studenterna ska kunna planera sina studier är det viktigt att i god tid informera om datum för provtillfällena

Datum för omtentamen bör normalt meddelas senast vid det ordinarie tentamenstillfället.
• Tiden mellan meddelandet av tentamensresultatet och omprovet måste vara minst tio arbetsdagar eller minst två veckor, under förutsättning att rättningstiden normalt inte överstiger tre veckor. 
• Det framstår som alltför lång tid att ett omprov hålls två månader efter tentamensresultatets meddelande. 
• Uppsamlingsprov bör normalt hållas inför höstterminsstarten.

Mer info finns i Rättssäker examination (UKÄ).

Hur kort tid efter ordinarie tentamen får omtentamen ges?

Cirka 25 arbetsdagar. En examinationsuppgift ska vara rättad, betygsatt och attesterad i Ladok senast 15 arbetsdagar från examinationstillfället och mer än 10 arbetsdagar före omexamination.

Mer info finns i Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet 2.3.4 Rättningstid.

Vilken roll har examinatorn?

Examinatorn är ensam beslutsfattare. Flera examinatorer kan utses för att sätta betyg på olika studenter vid samma examinationstillfälle.
Men ett betygsbeslut kan inte fattas av flera examinatorer gemensamt, enligt HF (6 kap. 18§). En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (6 kap 22 § HF). Ett betygsbeslut får inte överprövas av andra befattningshavare inom högskolan, inklusive rektor.

Vad är plussning?

Det är ifall en student som har godkänts vid en examination får examineras flera gånger i syfte att höja sitt betyg. Det ska framgå i kursplanen om det är möjligt att göra.

Mer info finns i Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet 2.4.2 Examination i syfte att höja ett godkänt betyg.

Har jag som student rätt att byta ut examinator?

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (6 kap. 22 § HF). Särskilda skäl kan vara att ingen annan är behörig inom det området.

Vad händer om jag blir underkänd på min VFU?

I kursplanen står det hur många tillfällen du har på dig att klara VFU. I kursplanen står det hur många tillfällen du har på dig att klara din VFU.

Studenter på Utbildningsvetenskap har 3 tillfällen på sig, men kolla vad det står i kursplanen. En studerande som blir underkänd vid första examinationstillfället har rätt till stöd i form av en handlingsplan. Kursansvarig ska tillse att handlingsplan upprättas om den studerande så önskar, och det sker då i samarbete med den studerande. Handlingsplanen ska fungera som ett stöd och kan, om den studerande så medger, även delges handledaren. Därefter erbjuds studenten maximalt två tillfällen för att genomgå prov för att nå godkänt resultat.

Mer info finns i Revidering av Utbildningsvetenskaps kompletterande anvisningar gällande examination.

Får VFU-platsen avbryta min VFU?

Examinator har möjlighet att avbryta och underkänna en students VFU om studenten har varit grovt oskicklig och därigenom förfarit på ett sätt som riskerar att fysiskt eller psykiskt skada en annan person under VFU:n. Det ska stå med i kursplanen om denna regel tillämpas i kursen.

Mer info finns i Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet 2.3.2 Betygssättning på en inte helt genomgången verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Vad händer om jag själv avbryter min VFU?

LiU kan i undantagsfall sätta betyg på en kurs för en student som själv har avbrutit sin VFU i förtid eller som av annan anledning inte genomgått hela kursen. Förutsättningarna för att kunna sätta betyg i ett sådant fall är att det finns ett tillräckligt bedömningsunderlag och att studentens prestation under den uteblivna delen av kursen inte skulle ha ändrat bedömningen. För att det ska kunna finnas ett tillräckligt bedömningsunderlag bör huvuddelen av kursen vara genomgången. Om dessa förutsättningar inte är uppfyllda ska betyg inte sättas. Det ska stå med i kursplanen om denna regel tillämpas i kursen.

Mer info finns i Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet 2.3.2 Betygssättning på en inte helt genomgången verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Hur får jag Evaliuates kursvärdering?

Kursvärderingarna finns tillgängliga i LiU-appen eller studentportalen på Lisam. men du får även ut ett mail med en länk när det är dags att göra din kursvärdering.

Har jag rätt till att göra en kursvärdering?

Universitetet ska ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet ska sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (1 kap. 14 § HF).

Mer info finns i Riktlinjer för genomförande av kursvärderingar och hantering av fritextsvar vid Linköpings universitet 1 inledning.