Utbildning

 Din utbildning är en av studentkårens viktigaste uppgifter. Vi arbetar tillsammans med din sektion för att försäkra oss om att din utbildning håller måttet. Om du upplever ett problem i utbildningen har du rätt att reagera.


 

Tillsammans med sektionerna bedriver vi bevakning och utveckling av din utbildning. Vi tror att din utbildning blir bättre om du får möjlighet att vara med och påverka den. Därför arbetar vi med att skapa förutsättningar för att du ska få påverka och utforma din utbildning.

Det enklaste sättet att uttrycka din åsikt är att fylla i kursvärderingen som skickas ut efter att du har avslutat kursen. Om det inte skickas ut någon kursutvärdering ska du kontakta din utbildningsbevakare på din sektion. Du kan alltid vända dig till utbildningsbevakare om du har åsikter kring din utbildning.

Kårens arbete kring utbildning handlar till stor del om påverkansarbete mot universitetet för att förbättra din studiesituation. Vi ser till att varje beslut som påverkar dig och din utbildning har gått genom minst en student. Kåren arbetar även på nationell nivå genom Sveriges Förenade Studentkårer där vårt fokus ligger på mer lärarledd tid.

 

 

Bra att veta om din utbildning

Bra att veta om kurser

  • Alla program och kurser ska ha en utbildnings- respektive kursplan som universitetet är skyldigt att följa.

  • Titta på kursplanen innan du börjar på kursen – då vet du vad du ger dig in på och kan kräva av kursen.

  • Du ska ges tillfälle att utvärdera kursen du läst och framföra dina synpunkter genom kursutvärderingssystemet EvaLiUate (se mer info nedan). Du ska även få ta del av en sammanställning av utvärderingarna.

  • Examinatorn ska hålla en skrivningsgenomgång eller utge ett skriftligt lösningsförslag efter varje skriftlig tentamen.

  • Glöm inte att registrera dig på kursen så att du får skriva tentamen och kan få ut dina poäng!

Bra att veta om tentamina

  • Du ska få resultatet från en tentamen mer än 10 arbetsdagar före omtentamen, och senast 15 arbetsdagar från tentamenstillfället ska ditt betyg vara inrapporterat i LADOK.

  • Du ska få reda på datum för omtentamen senast vid den ordinarie tentamen.

  • Du har möjlighet att begära en ny examinator inför ditt tredje tentamenstillfälle.

  • Det går inte att överklaga betyget på din examination. Men du har rätt att få det omprövat vid tydligt felaktiga beslut.

  • Din examinator skall bedöma och betygsätta din individuella prestation – och därmed vara säker på vad du som individ har gjort och inte bara din grupp.

Kursvärderingssystemet EvaLiUate

Efter varje avslutad kurs ska du få möjlighet att ge feedback på kursen genom kursvärderingssystemet EvaLiUate. Att ge feedback och ha inflytande över sin utbildning är en lagstadgad rättighet du har som student. Resultaten från EvaLiUate ligger till grund för mycket av studentkårens påverkansarbete i hur utbildningen kan bli bättre och det är därför viktigt att så många som möjligt fyller i utvärderingen.

Kursplaner

Kursplaner är det juridiska dokument mellan dig och universitetet där formerna för kursen anges. I kursplanen står det bland annat om kursens mål, innehåll, kurslitteratur, betygsformer och hur kursen ska examineras. Universitetet är skyldigt enligt lag att följa kursplanen. Om du märker att din lärare inte följer kursplanen (till exempel byter ut en hemtenta till en salstenta) ska du reagera och kontakta din sektions utbildningsbevakare eller studentkåren.

Image

Josefine Kilborn

Central utbildningsbevakare 

cub@stuff.liu.se

073 - 41 41 014

 

Om StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Våra vänner

Consensus
Linköpings kommun
Norrköping kommun
Lintek
LiU
SFS
Studentkortet
Marknadsbyrån
WeSupero

Kontakta oss

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla: Kårallen (vån. 3)
Campus Norrköping: Trappan (entréplan)

Postadress
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Kårallen, Linköpings universitet
58183 Linköping

Org. nr
822001-0535